Adatkezelési Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató

Bevezető
 
A Sommer Cukrászda KKT. teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
 
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
 
A sommer-cukraszda.hu – a továbbiakban: Weblap – üzemeltetője, a Sommer Cukrászda KKT. (székhely: 1068 Budapest, Lövölde tér 5., cégjegyzékszám: 01-03-024358 adószám:  28083520-2-42, a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen
Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, amelyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.
Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot!
Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről. Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden
esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblapon történő regisztrációjával, a Weblap használatával, megrendelése feladásával és hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.
 
Az adatkezelés nyilvántartásba vétele és jogorvoslat
 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét kérelmezte a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( a továbbiakban: NAIH, vagy
Hatóság).
A Hatóság az adatkezelést az alábbi adatkezelési nyilvántartási számon vette
nyilvántartásba:
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-_____/_____.
 
Személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához
kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest,
Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes
törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.,
www.naih.hu) fordulhat.
 
Fogalommeghatározások
 
A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos
jogszabályok:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).
 
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban és a 2001. évi
CVIII. törvény 2. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembe vételével az
alábbi:
1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés  
2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
5. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges
6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint
az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
7. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
8.  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval
9. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők
részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a
szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá
10. elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog –
ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti
erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű
értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.  
 
 
 
 
Felhasználók köre
 
Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap
szolgáltatásait igénybevevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes
személy.
 
A kezelt személyes adatok köre
 
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az alábbiak:
 Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve)
 Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó, város, ország, irányítószám)
 Telefonszám
 E- mail cím
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A
szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.
 
Hírlevél
 
Természetes személynek, mint a hírlevelünk címzettjének elektronikus levelezés vagy
azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján hírlevelet kizárólag akkor
küldünk, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten
hozzájárult, a hírlevélre feliratkozott.
A kezelt adatok köre: A hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján
feliratkozott Felhasználó alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: Név (Vezetéknév,
Keresztnév, Cég neve), E- mail cím, telefonszám.
A felhasználás célja: Marketing tartalmú elektronikus levél küldése (hírlevél)
elektronikus úton a hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott
Felhasználók részére; a Felhasználók tájékoztatása aktualitásokról, ajánlatokról,
marketing célú akciókról.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen feliratkozó felhasználó
fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli,
ennek hiányában az adatok felvételétől számított 5 évig.
Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozat
bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a
nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük, és részére hírlevelet a
továbbiakban nem küldünk.
A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél
útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen
azonosítható legyen.
Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja
vissza:
 
E-mailben: sommercukrasz@gmail.com
Postai úton levélben: 1068 Budapest, Lövölde tér 5.
 
Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott
Felhasználók személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban
rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára
kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően kezeli és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy
előzetes hozzájárulásával adhatja át.
 
A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
 
Adatkezelési célok:
Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi
igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a Felhasználó
azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a rendeléséről
tájékoztatást kapjon.
A Weblap szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz, illetőleg személyes adatok
megadásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével és a Weblapon történő
regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes
adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési
Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.
Az Adatkezelés jogalapja és módja:
A Weblapon történő regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele folytán
történő személyes adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán
alapul.
Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weblapon történő rendelés leadásával, regisztráció
elvégzésével adja meg.
A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy
személyes adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett
személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az
Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
 
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy
 
A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy: Sommer Cukrászda
KKT. (székhely: 1068 Budapest, Lövölde tér 5., adószám: 28083520-2-42 ,
cégjegyzékszám: 01-03-024358 a továbbiakban Adatkezelő), mint Adatkezelő. A
feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes
képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő
személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha
az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság
által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá
az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem
továbbítja.
Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai biztonsági
megoldások szolgálják: A Sommer Cukrászda KKT. informatikai rendszerét és hálózatát
saját informatikai rendszerben, jelszóvédetten, titkosítva kezelik hazai szerveren.
Egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, számítógépvírusok, a
számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
A Sommer Cukrászda KKT. az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha
és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll. Az adatkezelő kiemelt
érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai
megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, az adatkezelőt
haladéktalanul értesítse.
 
Az Adatkezelés időtartama
 
A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az
adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása
visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációja során megadott
személyes adatait a Weblap igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció
törléséig kezeli.
Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a)
a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás
nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011.
évi CXII. törvény 6. § ( 5) /
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli
kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül
őrzi meg és kezeli.
 
Adattovábbítás, adatok összekapcsolása
 
Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt
rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más
cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatszolgáltatást.
Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi
szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát
elősegítik.
Tájékoztatjuk a Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az
érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.
A Felhasználó a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, és az ezen
szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges, fentiekben rögzített személyes adatai
megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Társaság a
termékek kiszállítását végző szállító cég részére továbbítsa.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulásán alapul.
A kezelt adatok köre: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), Cím (Utca, házszám,
emelet, ajtó, város, ország, irányítószám), Telefonszám, E- mail cím.
Az adattovábbítás célja: A Felhasználó által megrendelt termékek kiszállítása, valamint
az ezzel kapcsolatos ügyintézés és kapcsolattartás lehetővé tétele.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a
Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől
számított 5 évig.
Az Adatkezelő a továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a társaság valamennyi adattovábbítását.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa
kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és
címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 
„Cookie”-k
 
Weboldalunk a Felhasználó egyénre szabott kiszolgálása, és a kényelmi funkciók
érdekében „cookie”-kat használhat. „Cookie”-k használata esetén ennek keretében a
Weblapra történő látogatásakor a látogatás időpontja, a Felhasználó böngészőjének
adatai, IP címe valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások naplózásra
kerülnek. Ezen adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más személyes adatokkal,
kizárólag statisztikai kimutatások célját szolgálják.
 
Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik,
jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek
 
A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről  
tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését,
valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.
A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi
Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt,
reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok
módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül
adja meg a kért tájékoztatást.
Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a
Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól.
Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az
általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az
Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre,
írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a
válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.
A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben
azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott
be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek
között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell
téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez
vezetett.
Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett
írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein.
Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést
kérelmezni:
 
Postai levelezési cím: 1068 Budapest, Lövölde tér 5.
E-mail cím: sommercukrasz@gmail.com  
 
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített
adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését
követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli
szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben
rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az
az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak
esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott
elérhetőségein!
A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)
fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. (A Hatóság címe: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) A
perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.
 
Jogszabályoknak való megfelelés
 
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes
adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok
maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.
Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az
adatkezelés során:
 
 AZ  EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp
a 13/A. §-a)
 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;